62. Ginekološko akušerska nedelja

Prof. dr Darko Plećaš

KGA KCS Beograd

Prof. dr Darko Plećaš

KGA KCS Beograd
+381 11 361 5592
visegradska.gak@gmail.com

Biografija

Rođen je 1953. u Beogradu. Medicinski fakultet u Beogradu upisao školske 1971/72. godine, diplomirao 29. aprila 1977. godine sa srednjom ocenom 9.53. Posle obavljenog opšteg lekarskog staža i položenog stručnog ispita 1979. godine, zapošljava se 1979. godine na Institutu za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije, gde radi i danas. Specijalistički ispit iz akušerstva i ginekologije položio je 2. oktobra 1984. godine sa odličnom ocenom. Poslediplomske studije “Alergologija i klinička imunologija” upisao je 1978. godine.

Magistarski rad “Učestalost Rh-izoimunizacije posle artificijelnih prekida trudnoće” odbranio je 9.decembra 1981. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu (mentor prof. dr Vojin Šulović). Doktorsku disertaciju “Dijagnostičke metode i postupci u trudnoći i porođaju i ishod trudnoća sa Rh-izoimunizacijom” odbranio je 2.decembra 1983. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu (mentor prof. dr Vojin Šulović).

Studijski boravak finansiran od Republičkog fonda za nauku Srbije u trajanju od 30 dana u septembru 1987.godine u Harris Birtright Research Centre for Fetal Medicine, King’s College School of Medicine, London. Stipendija “Fulbright fondacije” u trajanju od 9 meseci školske 1988/89. godine u Department of Obstetrics, Gynecology and Reproductive Science, The Mount Sinai School of Medicine, New York. Boravak po pozivu u The Mount Sinai School of Medicine, New York 3 puta: 1991.,1995. i 1998. godine.

U zvanje asistenta pripravnika Medicinskog fakulteta u Beogradu na katedri Ginekologija i akušerstvo izabran je 11. novembra 1985., u zvanje asistenta 19. januara 1989, u zvanje docenta 24. novembra 1993., u zvanje vanrednog profesora 23. septembra 1998. godine. Ponovo izabran u zvanje vanrednog profesora 9. jula 2003. godine. U zvanje redovnog profesora je izabran 25. februara 2004. godine.

Za šefa Katedre za ginekologiju i akušerstvo Medicinskog fakulteta u Beogradu izabran je 28. maja 2003. godine. Za šefa poslediplomske Katedre za Humanu Reprodukciju izabran je 1. oktobra 2012. godine.

Načelnik je odelenja Kontrole Fertiliteta od 1. novembra 1997. godine, pomoćnik direktora Instituta za Ginekologiju i akušerstvo od 6. marta 2001. godine. Predsednik je Perinatološke sekcije Srpskog lekarskog društva i koordinator Republičke podkomisije za perinatalnu zaštitu žena i dece, kao i ekspert Ministarstva za nauku tehnologiju i razvoj.

Stručni doprinos se ogleda i u članstvu u stručnim udruženjima kao što su: Ginekološko-akušerska sekcija Srpskog lekarskog društva, Međuodeljenjski odbor za biologiju i reprodukciju čoveka SANU, Republička komisija za transfuziologiju Srbije.

Mentor je mnogobrojnih magistarskih radova, doktorskih disertacija i radova uže specijalizacije. Redovan je predavač na predmetu ginekologije i akušerstva na Medicinskom fakultetu u Beogradu, kako na srpskom, tako i na engleskom jeziku.

Predavač je na dvosemestralnoj nastavi specijalizantima ginekologije i akušerstva na Medicinskom fakultetu u Beogradu, kao i na katedri za Humanu reprodukciju (specijalizovana poslediplomska nastava iz ginekologije i akušerstva) na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Nastavu takođe drži specijalizantima opšte medicine na Medicinskom fakultetu u Beogradu i u okviru uže specijalizacije iz ultrazvuka na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Dobitnik je Oktobarske nagrade Beograda 1986. godine za monografiju RH FAKTOR U TRUDNOĆI, Oktobarske nagrade Beograda 1993. godine za monografiju FETALNA PATOLOGIJA, Plakete Konferencije studenata Medicinskog fakulteta za doprinos u nastavi 1988. Godine, Zahvalnice SLD, Povelje Jugoslovenske škole ultrazvuka u Kragujevcu.

Sva predavanja Prof. dr Darko Plećaš