62. Ginekološko akušerska nedelja

26
Apr

Obaveštenje o 61. GAN GAS SLD

Odlukom Predsedništva GAS SLD od 19.01.2017. godine, 61. GAN GAS SLD će biti održana u Beogradu 8. i 9. juna 2017. godine u hotelu Metropol, Beograd i ona je, odlukom Predsedništva od 19.01.2017. godine posvećena doajenu srpske i jugoslovenske ginekologije, prim. Dr Dragoljubu Pantoviću.

Teme za 61. GAN GAS SLD su:

  1. Akušerske operacije,
  2. Poremećaji menstralnog ciklusa,
  3. Izuzetna kazuistika,
  4. Istorija ginekologije i akušerstva

Jedan autor može imati dva rada. Ukoliko se pojavi više radova, autor će morati da odluči koji će biti štampan u Zborniku radova. Ukoliko to ne učini Redakcioni odbor zadržava pravo da to učini, prema svom mišljenju.

Kotizacija za 61. GAN GAS SLD je 6.000 dinara za doktore specijaliste genikologije i akušerstva, članove SLD, a za penzionere, doktore na specijalizaciji, kao i kliničke doktore je 3.000 dinara. Za učesnike koji nisu članovi SLD, kotizacija je 12.000 dinara, dok je kotizacija za strane učesnike 100 evra u dinarskoj protiv vrednosti, na dan uplate (odluka Predsedništva GAS SLD od 07.11.2013. godine)

Uplata kotizacije, pravovremena, kao i izmirena članarina prema SLD za 2015. godinu, će biti dokaz učešća na 61. GAN, i sledstveno tome za štampanje radova u Zbornku iste. Autorima koji ne uplate kotizaciju i ne izmire obaveze prema SLD do 30.04.2017. godine, radovi neće biti štanpani u Zborniku radova 61. GAN, a prema odluci Predsedništva GAS SLD od 24.01.2013. godine.

Svaki autor je dužan da obezbedi prezentaciju svog rada, bilo lično ili preko najavljenog prezentera. Autorma koji to ne urade će biti onemogućeno objavljivanje i štampanje radova na naredne dve GAN GAS SLD, prema odluci Predsedništva od 04.10.2013. godine.

Uplate se mogu izvrišiti na račun 205 – 8041 – 21, svrha uplate – kotizacija za 61. GAN GAS SLD, poziv na broj 925/17.

Spisak prihvaćenih radova će biti postavljen na podsajt GAS SLD, kao i na društvene mreže, sa imenima prvih autora najdalje do 08.05.2017. godine, u zavisnosti od rezultata recenzije radova i vremena potrebnog da se ona uredno završi.

Sertifikate sa sastanka koje organizuje GAS SLD ili druge sekcije SLD, mogu podići samo članovi SLD koji su učestvovali na njima i koji redovno izmiruju svoje obaveze, uplatom članarine. Članarina se može uplatitli preko platnog spiska administrativnom obustavom, u celosti ili u 12 jednakih rata, ili ličnom uplatom na račun SLD 205 – 8041 – 21, sa pozivom na broj 025/2017 za članove GAS. Članarina iznosi 3.600 dinara, za godinu dana, a za nezaposlene doktore je 1.000 dinara.

Molimo sve članove SLD, a posebno delegate Skupštine GAS SLD i članove Predsedništva GAS SLD da provere stanje uplata članarine za 2017. godinu i ispune svoje obaveze na vreme, kako ne bi imali problema prilikom obavljanja aktivnosti u okviru Sekcije, ail i SLD.

Ažurirani spisak članova koji su redovno izmiril svoje obaveze je postavljen na podsajt GAS SLD, kao i na stranicama društvenih mreža, da bi zainteresovani mogli pratiti stanje svojih uplata i dugovanja.

UPUSTVA ZA PRIRPEMU RADOVA KAO I UČEŠĆA NA 61. GAN GAS SLD

Uvodna predavanja, po pozivu, kao i predavanja u okvriu okruglih stolova, su vremenski ograničena na najviše 15 minuta. Mogu biti propraćena prezentacijom prema želji predavača.

Sva tehnička podrška će biti obezbeđena na licu mesta od strane organizatora. Diskusija po svakoj temi će biti organizovana, nakon svih izlaganja tematske sesije.

Molimo da se svi predavači drže svojih tema i propisanog vremena trajanja, da ne bi dolazilo do nepotrebnog preklapanja i gubitka vremena. Predsedavajući sesije će zadržati pravo da prekine izlagača ukoliko prekorači vreme za izlaganje nakon drugog upozorenja.

Radovi koji se izlažu na 61. GAN GAS u vidu usmene prezentacije treba da budu propraćeni slajd prezentacijom ne dužom od 5 minuta. Predsedavajući sesije će zadržati pravo da prekine izlagača ukoliko prekorači vreme za izlaganje nakon drugog upozorenja. Prezentacije praviti u Power Point 2010 programu. Moguće je prikazati i u ranijim i kasnijim verzijama, do 2003, ali pre početka izlaganja upozoriti tehničku službu na to.

Poster prezentacije će biti postavljene u posebnoj sali hotela Metropol. Format postera treba biti 90 sa 60 cm. Drugi formati će se smatrati neispravnima i kao takvi neće biti priznati niti uvršteni u program. Tekst treba da bude na ćirilici, u fontu koji izabere prezenter ili autor poster prezentacije. Latinski nazivi, kao i delovi literature (reference), ako se navode, mogu biti na latinici, istog fonta. Fotografije, tabele i grafikoni trebaju biti postavljeni prema propozicijama koje su propisane u praviilima za izradu radova.

Prezenteri/autori koji se ne pojave na svojim prezentacijama ili ne izlože svoje postere, neće biti bodovani za iste, već samo kao pasivni učesnici, ukoliko su uplatili kotizaciju za učešće na 61. GAN GAS (odluka Predsedništva GAS SLD 28.03.2013. godine), a u naredne dve godine, neće moći izlagati svoje radove, niti ih objavljivati u Zborniku radova GAN GAS, bilo kao autori ili koautori. (odluka Predsedništva od 04.10.2013. godine)

Predsednik
Ginekološko – akušerske seicje
Prof. Dr Snežana Rakić

PREUZMITE OBAVEŠTENJE

Leave a Reply