62. Ginekološko akušerska nedelja

Prof. dr Ana Mitrović Jovanović

GAK Narodni front, Beograd

Prof. dr Ana Mitrović Jovanović

GAK Narodni front, Beograd
+381 11 2068 268
mitrovic.ana@gakfront.org

Biografija

OSNOVNI BIOGRAFSKI PODACI

Prof . dr  Ana (Petka) Mitrović Jovanović je rođena 1971.godine u Cetinju.

Zaposlena je u Ginekološko-akušerskoj klinici “Narodni Front” u Beogradu od  1998. godine.

Načelnik je dnevne bolnice

Vanredni profesor  je na Medicinskom fakultetu u Beogradu na predmetu Ginekologija i akušerstvo.

STRUČNA BIOGRAFIJA, DIPLOME I ZVANJA

Osnovne studije

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu.

Medicinski fakultet upisala je školske  1989/90. godine, a diplomirala  u apsolventskom roku 1995. Magisterijum

Magistarsku tezu  odbranila je sa odličnim uspehom 12.05.1998.godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu.Uža naučna oblast Humana reprodukcija.

Doktorat

Doktorsku tezu „Nivoi i međusobna relacija elektrolita koji determinišu razdražljivost i enzimsku aktivnost mišićnih ćelija uterusa u ekstra i intracelularnom prostoru u idiopatskom prevremenom porođaju sa posebnim akcentom na nivo i značaj magnezijuma” odbranila je sa odličnim uspehom 03.12.1999 godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu Uža naučna oblast Humana reprodukcija.

Specijalizacija

Specijalistički ispit iz Ginekologije i akušerstva pložila je sa odličnom ocenom 08.05.2000. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu

Uža specijalizacija

Uzu specijlizaciju iz oblasti fertiliteta i steriliteta odbranila 2015g. na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Dr A.Mitrović Jovanović je do sada objavila preko 150 stručno naučnih radova i koautor u 15 udžbenika i monografija.

 • Predsednik  Republičke stručne komisije za BMPO – biomedicinski potpomognutu oplodnju
 • Član radne grupe za pisanje novog zakona o BMPO
 • Član Borda međunarodne Disfalući fondacije
 • Generalni sekretar  Ginekološko akušerske sekcije SLDa u dva mandata
 • Osnivač i predsednik Udruženja za reproduktivno zdravlje
 • Profesor na Medicinskom fakultetu –VMA i VMS Milutin Milanković

Predavanje po pozivu na međunarodnim skupovima  i kongresima.

Predavač po pozivu na domaćim skupovima ,kongresima, školama ,tribinama, kontinuiranoj medicinskoj edukaciji.

POSEDUJE CERTIFICAT CTN

c) Organizacija naučnih sastanaka i simpozijuma

Dr Ana Mitrović Jovanović je  više puta učestvovala u organizaciji domaćih ( akreditovanih ) i međunarodnih kongresa i simpozijuma, kao i moderator u mnogobrojnim sesijama Ona je i kao predavač po pozivu aktivno učestvovala na brojnim domaći inostranim kongresima i simpozijumima , imala preko 40 predavanja po pozivu na akreditovanim  domaćim i internacionalnim skupovima.

d) Rukovođenje ili učešće na projektima; saradnja sa drugim naučnim institucijama; međunarodna saradnja

Učestvovala u više domaćih i inostranih projekata.

 • Projekt

Ministarstva za Nauku i Zaštitu Životne sredine Republike Srbije br 1756, Beograd,2001-2006,“Ćelijski i molekulski mehanizmi poremećaja funkcije srca i krvnih sudova“ (Rukovodilac projekta: Prof.dr Tomislav Jovanović)

 • Projekt

EU-National Cervical Cancer Screening 2012-2013 (Projekt pod pokroviteljstvom Evropske unije)

 • Projekt

Od 2011.god. saradnik na interdisciplinarnom integracionom projektu br.41002 pod nazivom „Karotidna bolest u Srbiji-patološka dinamika, prevencija, dijagnostika i inovativni terapijski postupci“ Pod pokroviteljstvom Ministrarstva za Nauku i Tehnološki razvoj Republike Srbije, (Rukovodilac projekta Akademik Prof. dr Đ.Radak)

Nagrade za naučni rad

 1. 1998/99/00 godine Diploma poslediplomskih kurseva iz perinatologije u organizaciji The Fetal medicine Foundation –London , UK ( The 11-14 week scan;Cervical assessment;Placental and fetal doppler;Maternal disease in pregnancy ;Invasive intrauterine procedures)
 2. godine Diplome Srpskog lekarskog društva za dugogodišnji uspešan rad i postignute rezultate,
 3. 2003 godine Diplome postgraduate: Ian Donald Inter University <school of medicine Ultrasound ,Budapest,Hungary
 4. 2004 god. Dobitnik nagrade Akademik „Berislav Berić “ za najbolji rad mladog autora
 5. Diploma Jugoslovenske Škole Ultrazvuka (od 2003 Edukacioni centar ultrazvuka u medicini i veterini Srbije) – predavač po pozivu 11 godina
 6. god. Dobitnik prve nagrade za najbolji Evropski rad na 30 tom Evropskom Kongresu iz Hiperbarične medicine u Korzici , Francuska
 7. godine Platinasta Povelja Udruženja za primenu ultrazvuka u medicini, biologiji i veterini Srbije za izuzetan doprinos u organizaciji, razvoju i unapređenju medicinske struke i nauke iz oblasti ultrazvuka
 8. god. Diploma CME – Up to date in Gy and OB , Harvard,Boston,USA
 9. god.Diploma internacionalnog workshopa – laparoskopija u ginekološkoj onkologiji
 10. god.Diploma CME – Natural cycle/minimal stimulation IVF,Royal College London
 11. god. Diploma HPV Master Class ,Madrid ,Spain
 12. god. Diploma CME Hysteroscopy in infertility ,Luven,Belgium
 13. godine Dijamantska Povelja Edukacinog Centra Ultrazvuka u Medicini i Veterini Srbije.
 14. god. Diploma Europian Academy of Gynecological Surgery
 15. god. Diploma CME Comprehensive up to date in IVF , UCLA,LA,USA
 16. god. Diploma CME-TAIL hysterectomy ,Minimal invasive trainig centre Baden,Switzerland

 Druga dostignuća (recenzije,recenzije u časopisima ,sekcije ,udruženja)

    Recenzent  u međunarodnim I domaćim  stručnim časopisima :

 1. TJEM – The Tohoku Journal of Experimental Medicine ;
 2. JCRT Journal of Cancer Research and Therapy;
 3. ARCH – Archive of Gynecology and Obstetrics ;
 4. Srpski Arhiv;
 5. VSP – Vojnosanitetski pregled.

     – Aktivni član domaćih i internacionalnih strukovnih udruženja i to :

 1. Generalni sekretar (u drugom mandatu )Ginekološko akušerske sekcije SLDa
 2. ASRM- Američkog udruženja za reproduktivnu medicinu,
 3. AAGL- Američkog udruženja za ginekološku laparoskopsku hirurgiju,
 4. ESC – Evropskok udruženja za konstracepciju ,
 5. ESRE – Evropskog udruženja za reproduktivnu medicinu i embriologiju
 6. ESGE – Evropsko udruženje laparoskopske hirurgije u ginekologiji
 • Board member of Diczfalusy Foundation
 • Osnivač nevladine organizacije,NO -Udruženje za reproduktivno zdravlje ,čiji je i predsednik , od 2006 god. i pokretač sajta www.21.dan.com
 • Podpredsednik udruženja za PCO

Usavršavanja u zemlji i inostranstvu

Stručno se usavršavala u zelji:

 • Završila jugoslovensku školu ultrazvuka
 • Završila školu za patologiju cerviksa, vagine ,vulve i kolposkopija
 • Završila napredni kurs iz kolposkopije
 • Na užoj specijalizaciji iz fertiliteta i steriliteta
 • 2005 god. workshop – laparoskopija u ginekološkoj onkologiji ,Beograd

Stručno se usavršavala u inostranstvu   :

–  Kings Colege Hospital u Londonu i završila 5  kurseva u organizaciji The Fetal medical   Foundation:

1.The 11-14 week scan ;2.Cervical Assessment; 3.Placental and fetal doppler ;4.Maternal disease in pregnancy ;5.Invasive intrauterine procedures

 • Završila Ian Donald Inter University School of medicine Ultrasound u Budimpešti 2003 god.
 • Usavršavala se : Univerzitetska Ginekološka Klinika u Sao Paulu – Brazil ,
 • 2005 god. završila CME – Up to date in Gy and OB , Harvard ,Boston
 • 2006 god. stručno se usavršavala u obalasti IVFa u Hadassah Hospital,Jerusalim,Izrael
 • 2006 god.CME – Natural cycle/minimal stimulation IVF , Royal College London
 • 2007 HPV Master Class ,Madrid ,Spain
 • 2009 Luven ,Belgium
 • 2011 London,ESGE,Europian Academy of Gynecological Surgery
 • 2012 UCLA – CME in Comprehensive up to date in IVF
 • 2013 Baden,Switzerland – CME-TAIL hysterectomy ,Minimal invasive training centre
 • 2016 Amsterdan – Medical expert training in TLH
 • 2016 Lisabon – Up to date in IVF

 

Sva predavanja Prof. dr Ana Mitrović Jovanović

MEDIKAMENTOZNI ABORTUS

13:45 - 14:00
Sala "Ivo Andrić"