62. Ginekološko akušerska nedelja

Prof dr Aljoša Mandić

IOV Novi Sad

Prof dr Aljoša Mandić

IOV Novi Sad
+381 21 480 5500
info@onk.ns.ac.rs

Biografija

Medicinski fakultet u Novom Sadu završio 1998. sa prosečnom ocenom 9,53 i ocenom 10 na diplomskom ispitu.

Na specijalizaciju iz ginekologije i akušerstva Medicinskog Fakulteta u Novom Sadu upisao se 2000.

Tokom specijalizacije 2003. je položio teoretski i praktični ispit iz kolposkopije Jugoslavenske škole za patologiju cerviksa, vagine, vulve i kolposkopiju.
Specijalistički ispit položio 2004.

Magistrirao 2005. odbranivši magistarski rad pod naslovom « Dijagnostički značaj kliničko-sonografskih bodovnih sistema u neinvazivnoj dijagnostici karcinma endometrijuma» na Medicinskom Fakultetu u Novom Sadu.

Doktorske studije upisao 2006-2009, a doktorsku disertaciju obranio 22.02.2011. na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu pod nazivom « Značaj ekspresije vaskularnog endotelnog faktora rasta i ciklooksigenaze-2 u intraepitelnim neoplazijama i raku grlića materice» ukupnom prosečnom ocenom na doktorskim studijama 9,87.

Užu specijalizaciju iz onkologije položio 2014.

Na Institutu za onkologiju Vojvodine, Klinika za operativnu Onkologiju, Odeljenje za ginekološku onkologiju je zaposlen na neodređeno od marta 2000. i radi kao Šef Odseka za radikalnu onkološku hirurgiju.

Završio bazični kurs iz laparoskopije u organizaciji JUEH u Beogradu 2005.

Kao predavač učestvovao u radu Simpozijuma u organizaciji UGOS-a i ESGO-a 2006. u Beogradu sa nazivom:» Karcinom grlića materice-od dijagnostike do terapije».

Učestvuje u medicinskom projektu Ministarstva za nauku Republike Srbije “ Kancer i trudnoća”.

Kao nosioc projekta, Projek Partner, učestvovao u IPA međugraničnom projektu Srbija-Mađarska„Cross-border biomarker research of ovarian cancer (CrossBiomarker)” sa Univerzitetom u Segedinu. Član tima za Onkofertilitet IOV, u sklopu Pokrajinskog projekta za onkofertilitet.

Od 2010. redovni predavač u Nacionalnoj školi za kolposkopiju i patologiju ženskog genitalnog sistema. Učestvovao i u ekspertskom timu za izradu „ Nacionalnog vodiča dobre kliničke prakse za dijagnostiku i tretman karcinoma grlića materice“ i „ Nacionalnog vodiča dobre kliničke prakse za dijagnostiku i karcinom karcinoma jajnika“ publikovano od strane Ministarstva Zdravlja Republike Srbije 2012,2013.

Organizator više naučnih skupova iz oblasti ginekološke onkologije u okviru kontinuirane medicinske edukacije.

Kao stipendista Evropskog Udruženja Ginekologa Onkologa proveo mesec dana na oncoginekoloskom departmanu u Pragu i jedan mesec na Klinici u Esenu, Nemačka.

Od 2013-2015 bio nacionalni predstavnik u Evropskom Udruženju Mladih Ginekologa Onkologa (ENYGO).

Autor i koautor zdravstveno-edukativnih publikacija i monografija i autor i koautor više od 100 naučnih radova.

Aktivni član Udruženja Ginekologa Onkologa Srbije i trenutno podpredsednik udruženja. Član Evropskog Udruženja Ginekološke Onkologije.

Član Redakcionog Odbora u medicinskom časopisu Archiv of Oncology (M52), a od 2006. i Redakcionog Odbora Journal of the Balkan Union of Oncology (M23).

Na Medicinskom Fakultetu u Novom Sadu zaposlen na Katedri za ginekologiju i opstetriciju u zvanju vanrednog profesora od 07.10.2016.

Sva predavanja Prof dr Aljoša Mandić

KOMBINOVANA HORMONSKA KONTRACEPCIJA I KANCER

13:15 - 13:30
Sala "Ivo Andrić"