62. Ginekološko akušerska nedelja

Prim. dr Aleksandar Ćurković

GAK Narodni front, Beograd

Prim. dr Aleksandar Ćurković

GAK Narodni front, Beograd
+381 11 2068 252

Biografija

Aleksandar Ćurković rođen u Beogradu. Osnovnu i srednju školu sam završio u Kruševcu, sa odličnim uspehom u obe, diplomom Vuk Stefanović Karadžić, takođe u obe, i kao đak generacije u osnovnoj i srednjoj školi. Medicinski fakultet u Beogradu sam upisao 1989. i završio u roku 1995. sa prosekom 9,56. Diplomski rad sa temom: Kronova bolest kao dijagnostički problem sam odbranio sa ocenom 10, mentor doc. dr Tomica Milosavljević, prof. dr Pavle Simić predsednik Komisije i ass. dr Milenko Uglješić, član Komisije za odbranu diplomskog rada.

Specijalizaciju iz ginekologije i akušerstva sam upisao 1998. i zbog 13-to mesečnog prekida zbog učestvovanja u ratu, završio 2003., položivši specijalistički ispit, pred 1. Komisijom u sastavu Prof. dr Miloš Cvetković, predsednik, Prof. dr Nebojša Radunović i Prof. dr Mladenko Vasiljević, članovi, sa ocenom 5.

Poslediplomske studije sam završio na Medicinskom fakultetu u Beogradu, smeru Humane reprodukcije, položivši usmeni magistarski ispit sa odličnom ocenom, kao i odbranivši magistarsku tezu pod nazivom: Način završavanja prevremenih porođaja i njihov uticaj na morbiditet majke i stanje neonatusa, 2010. godine sa, takođe, odličnom ocenom, mentor prof. dr Neđo Čutura,  pred Komisijom u sastavu prof. dr Mladenko Vasiljević, predsednik, prof. dr Slobodan Runić i prof. dr Ljiljana Mirković, članovi.

Subspecijalističke studije iz perinatologije sam započeo na Univerzitetu u Novom Sadu, oblast perinatologije, položio usmeni ispit sa odličnom ocenom i odbranio rad pod temom: Carski rez kao način završavanja prevremenog porođaja – uticaj na morbiditet i mortalitet majki i novorođenčadi, sa odličnom ocenom, 2010. godine. Zvanje Primarijusa sam stekao 2014. godine..
Doktorska teza iz oblasti humane reprodukcije je odobrena na Univerzitetu u Beogradu.

Učesnik sam međunarodnog projekta Placenta, kao regionalni menadžer i korespondent za temu: Placentni ishod u prenetim trudnoćama. Projekat je sponzorisan od strane Ministarstva zdravlja i sporta, Kraljevine Holandije i odobren 1.1.2008., sa licencom broj 23896/07, obnovljenom na regionalnom nivou 2013. Predsednik borda projekta: Prof. dr Frederik van Voolen.

Saradniik sam na međunarodnom projektu projektu Maligniteti i trudnoća, od juna 2012. godine, na delu projekta Neginekološki maliginiteti i trudnoća. Odobrenje broj 112/2011.

Završio sam Jugoslovensku školu ultrazvuka u Kragujevcu 2001., kao i Školu kolposkopiju i patologiju cerviksa 2001.

Od 2008. sam član Predsedništva i Skupštine Ginekološko akušerske sekcije SLD, kao njen sekretar, a od 2015. generalni sekretar Predsedništva . Član sam Predsedništva Udruženja za ginekološku onkologiju Srbije, kao i Udruženja za perinatalnu medicinu Srbije.

Na stručnom usavršavanju sam proveo godinu dana na Odseku prevremenih porođaja i rizičnih trudnoća, Univerzitetske Klinike u Nejmangenu, Holandija, mentor prof. dr Rudi Kiršner, 2003. Na Ginekološkoj Klinici Mohatir, Kuala Lumpur, Malezija, sam proveo mesec dana, 2005. godine. Mentor prof. dr R.R. Sing.

Autor sam i koautor 126 naučno stručnih radova, objavljenih u domaćim i stranim časopisima, zbornicima radova i rezimea. Aktivno učestvovao na 12 kongresa iz oblasti perinatologije, u poslednjih 11 godina.

Od 2010. sam stalni stručni saradnik borda Međunarodnog simpozijuma Dijabetes u trudnoći, pod okriljem Evropskog udruženja za perinatalnu medicinu. Od 2011. sam imenovan u bord stalnih stručnih saradnika u oblasti maligniteta u trudnoći, a pod okriljem istog udruženja (Evropsko udruženje za perinatalnu medicinu).

Usko stručno polje interesovanja mi je perinatologija, primenjeno akušerstvo, a u poslednje vreme i onkološka ginekologija.

U stalnom sam radnom odnosu na GAK Narodni front, Beograd od 3.9.2001. Oženjen sam i otac trojice sinova.

Sva predavanja Prim. dr Aleksandar Ćurković