62. Ginekološko akušerska nedelja

Asist. dr Jelena Milošević-Stevanović

GAK KC Niš

Asist. dr Jelena Milošević-Stevanović

GAK KC Niš
+381 18 505 902
kcnis@eunet.rs

Biografija

Lični podaci

Datum rođenja: 04.01.1975.
Mesto rođenja: Knjaževac

Obrazovanje

Fakultet: Medicinski fakultet
Odsek / Grupa / Smer: medicina
Godina diplomiranja: 1999.

Spisak publikacija

Knjige i udžbenici:

 • Osnovi ginekologije sa akušerstvom – Udžbenik za studente Osnovnih strukovnih studija glavnog urednika prof. dr Jasmine Popović; Izdavač: Medicinski fakultet u Nišu, 2015. – autor poglavlja Prevremeni porođaj, Produžena i prenesena trudnoća i Puerperijum
 • Urgentna stanja u ginekologiji i perinatologiji, Udžbenik iz ginekologije i akušerstva, glavnog urednika prof. dr Petra Miladinovića; Izdavač: Medicinski fakultet u Nišu, 2006 – urednik i autor poglavlja Urgentna stanja u perinatologiji

Radovi u časopisima sa IMPACT faktorom:

 • Milošević J, Tasić M, Lilić V, Antić V, Vukomanović P, Pop-Trajković S. Pregnancy after conservative surgical treatment of ovarial mucinous adenocarcinoma. Vojnosanit Pregl 2011;68(1):77-80. IF:0.179; M23
 • Radović Janošević D, Lilić V, Bašić H, Tubić Pavlović A, Stefanović M, Milošević J. Decidual natural killer cells in reccurent spontaneous abortions. Vojnosanit Pregl 2011;68(1):41-5. IF:0.179; M23
 • Stefanović M, Vukomanović P, Kutlešić R, Popović J, Janošević-Radović D, Milošević-Stevanović J. Intraamnial methotrexate in cervical pregnancy treatment. Clinical and Experimental Obstetrics & Gynecology. Rad prihvaćen za štampu (potvrda uredništva časopisa) M23
 • Živadinović R, Petrić A, Krtinić D, Milošević Stevanović J, Pop Trajković Dinić S. Ascites in Ovarian Carcinoma – Reliability and Limitations of Cytological Analiysis. West Indian Med J 2015;64(3):236-40. doi: 10.7727/wimj.2014.230. M23
 • Lilić V, Lilic G, Filipović S, Miloševic J, Tasić M, Stojiljković M. Modern tretment of invasive carcinoma of the uterine cervix. J BUON 2009; 14:587-92. IF:0.600; M23
 • Đorđević B, Milošević J, Stanojević Z. Prevalence and characteristics of endometrial polyps in patients with abnormal uterine bleeding. Vojnosanit Pregl 2008;65(5):349-52. M23
  Radovi u ostalim časopisima:
 • Milošević J, Lilić V, Tasić M, Radović-Janošević D, Stefanović M, Antić V. Placental complications after a previous cesarean section. Med pregl 2009;62(5-6):212-6. M51
 • Pop-Trajković S, Ljubić A, Kopitović V, Antić V, Milošević J, Trenkić M. Multicistična displazija bubrega fetusa – praćenje i ishod. Med pregl 2010;63(3-4):262-6. M51
 • Tasić M, Milošević J, Stefanović M, Radović-Janošević D, Krstić M, Antić V. Kell imunizacija – prikaz slučaja. Med pregl 2009;62(7-8):369-72. M51
 • Tasić M, Lilić V, Milošević J, Stefanović M, Antić V. Perinatalni ishod fetusa zaostalog u rastu sa odsutnim enddijastolnim protokom krvi u umbilikalnoj arteriji – prikaz slučaja. Med pregl 2010;63(1-2):123-6. M51
 • Milosevic-Stevanovic J, Tasic M, Zivadinovic R, Vukomanovic P, Andric A, Pop-Trajkovic-Dinic S. The Role of Cardiotocography in Assessing the Condition of a Fetus in Preeclampsia. Acta Medica Medianae. doi: 10.5633/amm.2015.0207. Rad prihvaćen za štampu (potvrda uredništva časopisa) M52
 • Tasić M, Kamenov B, Popović J, Radović-Janošević D, Milošević-Stevanović J. Klinički, biohemijski i histopatološki parametri intraamnijalne inflamacije kod prevremnih porođaja. Acta Medica Medianae. Rad prihvaćen za štampu (potvrda uredništva časopisa) M52
 • Pop Trajković Dinić S, Kopitović V, Antić V, Stamenović S, Mitić D, Milošević J. Role of Hysteroscopy in Evaluation of Paients with Abnormal Uterine bleeding. Acta Fac Med Naiss 2011;28(3):177-81. M52
 • Milošević J, Đorđević B, Tasić M. Uticaj menopauzalnog statusa na učestalost i patohistološke karakteristike hiperplazije i karcinoma endometrijuma kod bolesnica sa nenormalnim uterusnim krvarenjem. Acta Medica Medianae 2008;47(2):33-37. M52
 • Vukomanović P, Stefanović M, Kutlešić R, Milošević J. Antibiotska profilaksa – iskustvo jednog centra. Acta Fac Med Naiss 2008;25(2):61-7. M53
 • Tasić M, Lilić V, Milošević J, Antić V, Matijašević D, Radović-Janošević D. Placentna insuficijencija u trudnoći posle 40. nedelje gestacije. Acta Medica Medianae 2007;46(4):26-30. M52

Radovi na naučnim skupovima međunarodnog značaja:

 • Stefanović M, Vukomanović P, Popović J, Kutlešić R, Tubić-Pavlović A, Milošević- Stevanović J. Preeclampsia and insulin resistance syndrome-influence or pregnancy course. The 7th Diczfalusy Award Lecture Symposium on Reproductive Health 2013. Beograd. Zbornik radova. M 34
 • Miljković B, Jonović M, Jovanović G, Stojanović N, Radović D, Antić V, Milošević J, Simić D. Perinatal outcome of preterm newborn twins. 7th World Congress of perinatal medicine, Zagreb, Croatia, September 2005, J Perinat Med; 2005: 232. M34

Radovi na domaćim naučnim skupovima:

 • Milošević J, Tasić M, Antić V. Pol ploda i rizik od prevremenog porođaja. Zbornik radova L Ginekološko-akušerska nedelja SLD, Beograd, jun 2006: 356-60. M63
 • Milošević J, Miladinović P, Tasić M, Petrić A, Antić V. Prethodni carski rez kao faktor rizika za nastanak placente previje. Zbornik radova XLVII Ginekološko-akušerska nedelja SLD, Beograd, maj 2003: 187-92. M63
 • Pop-Trajković S, Popović J, Radović D, Kutlešić R, Stefanović M, Živadinović R, Petrić A, Mitić D, Vukomanović P, Milošević J, Lilić G. Uloga transvaginalne cervikometrije u predikciji prevremenog porođaja. Zbornik radova LVII Ginekološko-akušerska nedelja SLD, Beograd, 2013: 620-628. M 63
 • Živadinović R, Petrić A, Lukić B, Popović J, Radović D, Stefanović M, Kutlešić R, Mitić D, Vukomanović P, Milošević J, Pop-Trajković S, Lilić G. Validnost peritonealne citologije u stadiranju karcinoma jajnika. Zbornik radova LVII Ginekološko-akušerska nedelja SLD, Beograd, 2013: 440-447. M 63
 • Vukomanović P, Stefanović M, Popović J, Milošević J, Petrić A, Kutlešić R, Andrić A. Kliničko patološke karakteristike karcinoma endometrijuma. Zbornik radova LV Ginekološko-akušerska nedelja SLD, Beograd, jun 2011: 126-33. M63
 • Vukomanović P, Stefanović M, Popović J, Kutlešić R, Milošević J, Petrić A, Andrić A. Abnormalno uterusno krvavljenje i karcinom endometrijuma. Zbornik radova LV Ginekološko-akušerska nedelja SLD, Beograd, jun 2011: 166-72. M63
 • Tasic M, Stefanović M, Milošević Stevanović J. Vaginalni porođaj nakon carskog reza. Zbornik radova LIV Ginekološko-akušerska nedelja SLD, Beograd, jun 2010: 50-61. M63
 • Tasić M, Matijašević D, Vukomanović P, Stefanović M, Milošević J. Porođaj posle 40. gestacijske nedelje. Zbornik radova XLVIII Ginekološko-akušerska nedelja SLD, Beograd, maj 2004: 112-6. M63
 • Petrić A, Milosavljević M, Lilić V, Ignjatović R, Živadinović R, Milošević J. Definisanje rizičnih grupa za nastanak spada genitalnih organa žene i njihovo opera-tivno lečenje na GAK- Niš u periodu 1999-2002. Zbornik radova XLVII Ginekološko-akušerska nedelja SLD, Beograd, maj 2003: 376-81. M63
 • Milošević J. Način završavanja porođaja kod placente previje. 41. kongres studenata medicine i stomatologije sa međunarodnim učešćem, Zlatibor, april 2000: 15. M64
 • Milošević J, Stefanović I. Kvantitativna analiza veličine histohemijskih tipova mišićnih vlakana u musculus plantaris pacova. 39. kongres studenata medicine i stomatologije sa međunarodnim učešćem, Novi Sad, april 1997: 66. M64
 • Stefanović I, Milošević J. Distribucija histohemijskih tipova mišićnih vlakana u muscularis plantaris pacova. 39. kongres studenata medicine i stomatologije sa međunarodnim učešćem, Novi Sad, april 1997: 62. M64
 • Milošević J, Mitić A. Protektivni efekat verapamila na deskvamaciju tubularnog epitela u gentamicinskoj nefrotoksičnosti. 38. kongres studenata medicine i stomatologije sa međunarodnim učešćem, Kopaonik, april 1996: 203. M64
 • Mitić A, Milošević J. Dejstvo gentamicina na tubularni epitel bubrega, 38. kongres studenata medicine i stomatologije sa međunarodnim učešćem, Kopaonik, april 1996: 202. M64

Sva predavanja Asist. dr Jelena Milošević-Stevanović

MOŽEMO LI DO NIŽE STOPE CARSKIH REZOVA?

17:05 - 17:10
Sala "Ivo Andrić II"